ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN van The Walk of Love Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: -The Walk of Love: The Walk of Love, alsmede de aan haar gelieerde vennootschappen die de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing verklaren; -De opdrachtgever: de partij die met The Walk of Love een overeenkomst sluit of met haar onderhandelt over een te sluiten overeenkomst; -Boodschap: de uiting zoals deze door of namens de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld met als doel om deze op, aan, in of anderszins met het medium te verbinden; -Medium: het medium door middel waarvan boodschappen kunnen worden getoond, althans onder de aandacht van het publiek worden gebracht, zulks in de meest ruime en verstrekkende zin van het woord, digitale media daaronder begrepen. Enkele voorbeelden van media zijn: een tegel, een vlag, een gegraveerde steen, een bronzen plaquette. -Netwerk: een specifiek door The Walk of Love aangegeven en afgebakend gebied, binnen welk gebied een bepaald aantal media voor een bepaalde periode ter beschikking gesteld wordt aan de opdrachtgever. Artikel 2 Toepasselijkheid 2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen The Walk of Love en een opdrachtgever voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken; 2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan door The Walk of Love van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt; 2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden binden The Walk of Love slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen; 2.4 Indien The Walk of Love met de opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard; 2.5 De toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten; 2.6 Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en overeenkomst 3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend voor The Walk of Love, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen; 3.2 Overeenkomsten waarbij The Walk of Love partij is, gelden als gesloten: a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst; b) na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van een door The Walk of Love gedaan aanbod en de eventuele akkoordverklaring van The Walk of Love hiervan; c) na schriftelijke bevestiging van The Walk of Love aan de opdrachtgever, daaronder begrepen de toezending van een conform de opdracht opgemaakte factuur; d) bij gebreke daarvan, door het feitelijk uitvoering geven aan de opdracht, zoals het inplannen van een reclamecampagne voor een bepaalde periode, het afleveren van boodschappen en het verbinden van boodschappen aan / in media; 3.3 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is The Walk of Love daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij The Walk of Love schriftelijk anders laat blijken; 3.4 The Walk of Love behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren. Het staat The Walk of Love te allen tijde vrij een opdracht te weigeren, indien er niet (voldoende) media beschikbaar zijn voor de desbetreffende periode, zonder dat daar voor The Walk of Love enige verplichting tot vergoeding van schade of kosten uit voort zal vloeien; 3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht The Walk of Love niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding of offerte vermelde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten; 3.7 Publicatie van tarieflijsten, prijzen, beschikbaarheid van media en andere gegevens geschiedt altijd onder voorbehoud van wijzigingen. Artikel 4 Partijen 4.1 Indien de opdrachtgever -daaronder uitdrukkelijk begrepen reclamebureaus en inkoopbureaus -ten behoeve van c.q. namens een derde met The Walk of Love een overeenkomst sluit, staat deze opdrachtgever er jegens The Walk of Love voor in: -dat deze derde zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst zal nakomen, alle betalingsverplichtingen daaronder begrepen; -dat deze derde kennis zal nemen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden en daar ook aan gebonden zal zijn; 4.2 De hiervoor bedoelde derde is naast de opdrachtgever -daaronder uitdrukkelijk begrepen reclamebureaus en inkoopbureaus -hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de met The Walk of Love gesloten overeenkomst; 4.3 Indien de opdrachtgever -daaronder uitdrukkelijk begrepen reclamebureaus en inkoopbureaus -niet bevoegd blijkt te zijn ten behoeve van c.q. namens hiervoor bedoelde derde te handelen, wordt deze opdrachtgever geacht op eigen naam en voor eigen rekening te hebben gehandeld; 4.4 De opdrachtgever zal geen rechten of verplichtingen uit deze overeenkomst aan derden overdragen zonder schriftelijke toestemming van The Walk of Love. Artikel 5 Prijzen en tarieven 5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle door The Walk of Love geoffreerde en overeengekomen prijzen inclusief BTW en eventueel van overheidswege geheven c.q. te heffen belastingen, retributies, heffingen etc.; 5.2 Kortingen, provisies en bureaucommissie gelden uitsluitend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen; 5.3 Het overeengekomen aantal door The Walk of Love aan / in media te bevestigen boodschappen en het voor de publiciteitscampagne door de opdrachtgever aan The Walk of Love verschuldigde bedrag is gebaseerd op een raming van het aantal media dat The Walk of Love verwacht aan de opdrachtgever ter beschikking te kunnen stellen. In het geval dat het aantal media dat door The Walk of Love ter beschikking wordt gesteld, kleiner is dan het geraamde aantal, of de media korter ter beschikking worden gesteld, zal The Walk of Love het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag overeenkomstig verminderen. Het staat The Walk of Love evenwel eveneens vrij aan de opdrachtgever een evenredig aantal media aan te bieden voor een andere periode of netwerk dat in redelijkheid eenzelfde waarde vertegenwoordigt; 5.4 Behoudens de hiervoor bedoelde compensaties, zal The Walk of Love nimmer gehouden zijn tot enige compensatie, korting of (schade)vergoeding aan de opdrachtgever, hoe genaamd ook. 5.5 De overeengekomen prijs, ziet louter op de door The Walk of Love te doen gebruikelijk te verrichten standaardhandelingen van het bevestigen van de boodschappen aan / in de media en het weer verwijderen daarvan. Waar van The Walk of Love een grotere inspanning wordt gevergd dan te doen gebruikelijk, zoals bijvoorbeeld bij: -spoedeisendheid; -het nabren- gen van boodschappen vanwege het te laat aanleveren; -het niet correct op de voorgeschre- ven wijze aanleveren van boodschappen; -het tussentijds verwijderen van boodschappen, het verwijderen op last van derden zoals overheden of gerechtelijke instanties daaronder begre- pen; -het later aanbrengen van boodschappen; -het wijzigen en / of aanpassen van bood schappen; -het vervangen of herstellen van boodschappen; -het anders aanbrengen van boodschappen op / in media dan te doen gebruikelijk is; zal The Walk of Love de daarmee ge paard gaande tijd en kosten bij de opdrachtgever in rekening brengen; 5.6 Indien in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtgever meer dan het overeengekomen bedrag in rekening gebracht zal worden vanwege extra inspanningen of werkzaamheden van de zijde van The Walk of Love, de in het vorig lid bedoelde situaties daaronder begrepen, zal dat geschieden op basis van commerciële tarieven. Het staat The Walk of Love vrij kosten die door derden aan haar in rekening gebracht worden, met een opslag aan de opdrachtgever door te belasten; Artikel 6 Ter beschikking stellen boodschappen 6.1 De opdrachtgever zal The Walk of Love de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke boodschappen ter beschikking stellen met inachtneming van de door The Walk of Love gegeven aanwijzingen, specificaties, voorschriften en hoeveelheden; 6.2 Tenzij anders overeengekomen dienen de boodschappen door de opdrachtgever aangeboden te worden via de e-mail van The Walk of Love. 6.3 De opdrachtgever zal de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde boodschappen uiterlijk op het door The Walk of Love genoemde tijdstip -en te allen tijde tijdig voor aanvang van de in de overeenkomst genoemde startdatum -aanleveren; 6.4 In het bijzonder de in dit artikel bedoelde termijnen, zijn fatale termijnen; 6.5 Bij gebreke van het tijdig en / of correct aanleveren van de boodschappen, staat het The Walk of Love vrij: -boodschappen niet te plaatsen aan / in de media; -slechts een deel van de media te voorzien van de boodschappen; -de boodschappen aan te passen op kosten van de opdrachtgever; De opdrachtgever blijft te allen tijde gehouden de overeengekomen prijs te voldoen; 6.7 De voor de publiciteitscampagne van de opdrachtgever aan The Walk of Love ter beschikking gestelde boodschappen worden eigendom van The Walk of Love; 6.8 Het staat The Walk of Love vrij deze boodschappen na beëindiging van de overeengekomen campagne te vernietigen, dan wel nog gedurende enige periode op te slaan; 6.9 Slechts indien partijen dat schriftelijk overeenkomen zal The Walk of Love gehouden zijn de boodschappen na beëindiging van de campagne een nader overeen te komen periode op te slaan, in welk geval The Walk of Love gerechtigd is daarvoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen aan opdrachtgever. Artikel 7 Specifieke inhoud boodschap 7.1 De opdrachtgever dient ervoor in te staan dat: -de inhoud en de uitvoering van de door haar aan The Walk of Love te leveren boodschappen niet in strijd zal zijn met de goede zeden, de openbare orde, de wet, een (plaatselijk geldend) overheidsvoorschrift, rechten van derden, of beleid / richtlijnen / andere criteria van de licentiegever (onder meer maar niet beperkt tot gemeentes, (openbaar vervoer)bedrijven, particulieren) voor de media. -de boodschap geen politieke of religieuze strekking zal hebben; -de boodschap niet als aanstootgevend, confronterend of schokkend ervaren zal worden; -de boodschap geen aanleiding geeft tot opzettelijke beschadiging van de media; -de boodschap geen van/tot datum mag bevatten; -de boodschap niet in de verleden tijd mag worden opgesteld. 7.2 Op The Walk of Love rust geen enkele verplichting om boodschappen na ontvangst te toetsen en de opdrachtgever te waarschuwen. Niettemin heeft The Walk of Love te allen tijde het recht het plaatsen van boodschappen in / op media te weigeren. 7.3 Indien The Walk of Love in het kader van dit artikel weigert de boodschappen te plaatsen, althans deze gedurende de uitvoering van de overeenkomst verwijdert, zal de opdrachtgever de beschikbare media aan kunnen wenden voor boodschappen van haar die wel aan de vereisten voldoen, mits tijdig aangeleverd bij The Walk of Love; 7.4 Ongeacht of de opdrachtgever de beschikbare media zal aanwenden voor andere boodschappen, blijft de opdrachtgever te allen tijde gehouden de overeengekomen prijs te voldoen. Indien de opdrachtgever in redelijkheid kan veronderstellen dat één van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde omstandigheden zich voordoet, zal de opdrachtgever het boodschap op voorhand en voor het sluiten van de overeenkomst ter goedkeuring aan The Walk of Love voorleggen. Louter indien The Walk of Love alsdan plaatsing weigert, is de opdrachtgever niets aan The Walk of Love verschuldigd. Artikel 8 Plaatsing van de boodschappen 8.1 The Walk of Love stelt het overeengekomen aantal media beschikbaar gedurende de overeengekomen periode en binnen de overeengekomen netwerken. The Walk of Love zal de door de opdrachtgever aangeleverde boodschappen bevestigen aan / in de door The Walk of Love ter beschikking te stellen media. De media zijn en blijven eigendom van The Walk of Love. 8.2 Voor The Walk of Love geldende termijnen gelden nimmer als fatale termijnen. The Walk of Love is te allen tijde gerechtigd het tijdstip van aanvang of beëindiging van een campagne maximaal 180 dagen te verleggen. Dit laat onverlet de mogelijkheden voor The Walk of Love een ruimere tijd af te wijken in geval van de in art. 14 nader omschreven overmacht. 8.3 Indien overeengekomen is dat in een bepaalde periode gedurende een kortere periode verschillende media beschikbaar gesteld worden in bepaalde netwerken, staat het The Walk of Love vrij deze netwerken onafhankelijk van elkaar in te delen. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is The Walk of Love in de bedoelde gevallen nimmer gehouden alle media op hetzelfde moment ter beschikking te stellen; 8.4 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zal The Walk of Love nimmer een garantie geven met betrekking tot een specifiek medium binnen een bepaald netwerk. 8.5 Op The Walk of Love rust een inspanningsverbintenis om een redelijke verdeling aan te brengen binnen de ter beschikking te stellen media binnen een netwerk; 8.6 De opdrachtgever zal terstond na aanvang van de publiciteitscampagne de uitvoering ervan door The Walk of Love op duidelijke gebreken onderzoeken. De opdrachtgever zal The Walk of Love slechts aansprakelijk kunnen stellen voor deze gebreken indien hij daarover onverwijld in de loop van de campagne uitvoerig en schriftelijk aan The Walk of Love rapporteert. Na afloop van de publiciteitscampagne zal de opdrachtgever The Walk of Love voor dergelijke gebreken niet meer aan kunnen spreken; 8.7 Het door de opdrachtgever om welke reden dan ook (voor een bepaalde periode) niet gebruiken van het overeengekomen aantal door The Walk of Love ter beschikking gestelde media, laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever het overeengekomen bedrag aan The Walk of Love te voldoen; 8.8 Indien de opdrachtgever om welke reden dan ook (voor een bepaalde periode) geen gebruik maakt van het overeengekomen aantal door The Walk of Love ter beschikking gestelde media, staat het The Walk of Love vrij deze media aan derden ter beschikking te stellen, zonder dat op The Walk of Love de verplichting rust enige vergoeding, korting of compensatie aan de opdrachtgever aan te bieden; 8.9 Het in de vorige twee artikelleden beschrevene geldt ook voor het geval de boodschappen niet in / op de media geplaatst worden omdat de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan of de boodschappen niet tijdig en correct heeft aangeleverd. Artikel 9 Betaling 9.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door The Walk of Love aan te geven wijze in euro’s; 9.2 Ongeacht de gemaakte afspraken en de vervaldata der factuur, is The Walk of Love is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen, zowel voorafgaande als tijdens de uitvoering van de overeenkomst. Dat geldt in het bijzonder indien de op de factuur genoemde uiterste betalingstermijn gelegen is na de start van de campagne; 9.3 Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is The Walk of Love van alle voor haar uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen bevrijd, dit onverlet de gehoudenheid voor de opdrachtgever de overeengekomen prijs te voldoen; 9.4 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op; 9.5 Een beroep van de opdrachtgever op verrekening is uitgesloten; 9.6 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag; 9.7 In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van wederpartij tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling van de opdrachtgever, dood van wederpartij, overdracht of staking van de onderneming van de opdrachtgever, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van The Walk of Love op de opdrachtgever onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar; 9.8 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente; 9.9 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij . De incassokosten bedragen tenminste 15 % van het openstaande bedrag, waarbij een minimum geldt van € 150,00. Artikel 10 annulering Een door de opdrachtgever met The Walk of Love gesloten overeenkomst kan niet door de opdrachtgever worden geannuleerd of éénzijdig herroepen. Artikel 11 bevrijding van verbintenissen 11.1 Indien de opdrachtgever niet tijdig en volledig aan haar verplichting(en) voldoet -de betalingsverplichtingen en het correct aanleveren van boodschappen daar mede onder begrepen -is The Walk of Love van alle voor haar uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen bevrijd, tenzij de tekortkoming van dermate geringe aard en omvang is dat de redelijkheid zich daartegen verzet; 11.2 Indien The Walk of Love bevrijd is van alle voor haar uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, laat dat onverlet de gehoudenheid voor de opdrachtgever de overeengekomen prijs te voldoen. Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring 12.1 The Walk of Love is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te lijden schade, direct of indirect, vanwege het door The Walk of Love niet (tijdig) of slechts ten dele uitvoeren van de op haar rustende verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst; 12.2 The Walk of Love is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Indien The Walk of Love om welke reden dan ook aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft; 12.3 De opdrachtgever vrijwaart The Walk of Love tegen iedere aanspraak van derden verband houdende met de inhoud van de boodschappen alsmede de uitvoering van de overeenkomst; 12.4 De kosten van eventuele gerechtelijke procedures zijn voor rekening van de opdrachtgever; 12.5 Eventuele schadeclaims dienen onverwijld, doch uiterlijk 24 uur na het ontstaan van de schade, schriftelijk bij The Walk of Love te worden ingediend op straffe van verval; 12.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van The Walk of Love of haar ondergeschikten; 12.7 Indien The Walk of Love toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de op haar rustende verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, zal op The Walk of Love geen andere verplichting rusten dan aan de opdrachtgever een evenredig aantal media aan te bieden voor een andere periode of netwerk dat in redelijkheid eenzelfde waarde vertegenwoordigt, tenzij The Walk of Love voor compensatie op een andere wijze besluit. Artikel 13 Opschorting en ontbinding 13.1 The Walk of Love is bevoegd, naast de in artikel 11 beschreven mogelijkheden, de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: -de opdracht gever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; -na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond ge ven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nako men. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt; -de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd; 13.2 Voorts is The Walk of Love bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht; 13.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van The Walk of Love op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, de overeengekomen prijs daaronder begrepen. Indien The Walk of Love de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst; 13.4 The Walk of Love behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. Artikel 14 Overmacht 14.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt; 14.2 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop The Walk of Love geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor The Walk of Love niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van The Walk of Love, computer-en stroomstoringen, verkeersopstoppingen, slechte weersomstandigheden, exportbelemmeringen, diefstal, brand en stagnatie in levering van zaken en onderdelen door toeleveranciers worden daaronder begrepen; 14.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij; 14.4 Voor zoveel The Walk of Love ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is The Walk of Love gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. Artikel 15 Toepasselijk recht en Geschillen 15.1 Op elke overeenkomst tussen The Walk of Love en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; 15.2 De Rechtbank in Alkmaar is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft The Walk of Love het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland, dan wel aan arbiters.